Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Som brancheorganisation for vore medlemmer tager vi medlemmernes databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Du kan altid læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger
På vegne af Elektroteknik & Automatik, er Den Danske Vedligeholdsforening dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Adresse: Købmagergade 86, 7000 Fredericia
CVR-nr.: 11770649
Telefonnr.: 7591 4455
Website: www.ddv.org
Kontaktperson: Eva Mosegaard
E-mail: em@ddv.org

Vi ønsker at sikre fair og transparent behandling af personoplysninger
Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke(t) formål.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som Navn, Adresse, Telefon, Email, fax, Medlemsnummer, EAN Nummer, samt tilmeldte netværk og aktiviteter. Ved tilmelding beder vi dig om at udfylde skema med kompetencer, du i dit arbejdsliv har erhvervet.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål
Vi anvender oplysninger om dig for at tilbyde dig relevante netværk og aktiviteter.

Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
Vi har som mål
- at forbedre vores services
- at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig
- at administrere din relation til os
- at opfylde lovgivningens krav.

Vi behandler kun relevante personoplysninger
Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type op- lysninger der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger
Ved indmeldelse i foreningen giver du samtidig dit samtykke til at vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Vi videregiver dine personoplysninger til forretningsmæssige formål
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra tredje- part mfl. Vi videregiver kun dine data til betroede samarbejdspartnere med hvem, vi har databehandleraftaler, der betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies
Vi indsamler data via cookies. - Se www.Elektroteknikogautomatik.dk for Cookies politik

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtigheden består, og hvordan den kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.